موافقت بورس با افزایش سرمایه هزار درصدی شوکوپارس

مدیریت نظارت بر بازار اولیه در راستای اجراي قـانون بـازار اوراق بهـادار جمهوري اسـلامی ایران(مصوب آذرماه 1384) تقاضاي افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت شوکو پارس (سهامی عام) در این سازمان را مورد بررسی قرار داد و با افزایش سرمایه هزار درصدی این شرکت در دو مرحله موافقت کرد.

مدیریت نظارت بر بازار اولیه در راستای اجراي قـانون بـازار اوراق بهـادار جمهوري اسـلامی ایران(مصوب آذرماه 1384) تقاضاي افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت شوکو پارس (سهامی عام)  در این سازمان را مورد بررسی قرار داد و با افزایش سرمایه هزار درصدی این شرکت در دو مرحله موافقت کرد.

در موافقت نامه مدیریت نظارت بربازار اولیه تاکید شده است که بر اساس رسـیدگی انجام شده،  مواردي حـاکی از مغـایرت با قوانین و مقررات مربوطه، ملاحظه نگردیـده و افزایش سـرمایه ۱۰۸میلیون و ۵۰۰ هزار  سهم مورد تایید قرارگرفت.

بر همین اساس مبلغ افزایش سرمایه در مرحله اول از ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان به ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان از محل سود انباشته، آورده نقدی  و مطالبات حال شده سهامدار عمده و در مرحله دوم از ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به ۴۰ میلبارد تومان از محل آورده سهامداران صورت خواهد گرفت.

 


تمامی حقوق سایت محفوظ می باشد.