مدیران

نام : آقای کامران راستی

سمت: رئیس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی:

نام : آقای عزیزاله ایلخانی

سمت: نایب رئیس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی:

نام : آقای علی ابراهیمی

سمت: عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی:

نام : آقای عزیزاله هادی پور

سمت: عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی:

نام : خانم بهاره ابراهیمی

سمت: عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی:

نام : علی مشایخ

سمت: مدیرعامل

مدرک تحصیلی:

تمامی حقوق سایت محفوظ می باشد.