مدیران

نام : جناب آقای عزیزاله هادی پور نوکنده

سمت: رئیس هیات مدیره

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم انتظامی

نام : جناب آقای عبداله ذبیح زاده

سمت: نایب رئیس هیات مدیره

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی حسابداری

نام : جناب آقای فتح اله شکرانه مهربانی

سمت: مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت کسب و کار

نام : جناب آقای محمد ولی عیدی

سمت: عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

نام : جناب آقای محمد مهدی اسماعیلی

سمت: عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی مکانیک

تمامی حقوق سایت محفوظ می باشد.