مدیران

نام : جناب آقای فرج اله فصیحی رامندی

سمت: رئیس هیات مدیره

مدرک تحصیلی:

نام : جناب آقای عزیزاله هادی پور

سمت: نایب رئیس هیات مدیره

مدرک تحصیلی:

نام : جناب آقای علی مشایخ

سمت: مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی:

نام : جناب آقای فتح اله شکرانه مهربانی

سمت: عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی:

نام : جناب آقای افشین اسکندری

سمت: عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی:

تمامی حقوق سایت محفوظ می باشد.